1% skatt på bolagsvinsten och inget hat

Skatteverket kör över företagare

Så driver Skatteverket företagare i konkurs

Hårda ord om eget verk | SvD

Företagshatet är MYCKET lönsamt för norra Cypern som bara behöver öppna famnen och försäkra att nu är det slut på trakasserier och förföljelse!

1% FEE ON NET PROFIT
Northern Cyprus has become a popular tax haven among the European, Arab, Russia and all over the world because of their %1 fee on the net profit.

NO INFORMATION EXCHANGE
North Cyprus does not support the Automatic Exchange of Information (AEOI) for tax purposes. This means, North Cyprus does not provide their offshore company, accounts information to other countries.

%0 FEE ON DIVIDENDS, VAT AND CUSTOM DUTY
Dividends of international companies pay for their shareholders, Value Added Tax and Custom Duties are fully exempt. Läs mer

Jag svarar inte för att följande stämmer idag eller i morgon så du bör skaffa dig en aktiv rådgivare men detta stämde igår.

Offshore Business Entities i norra Cypern
Termen offshore-enhet avser ett företag, partnerskap eller filial som är införlivad eller registrerad i norra Cypern och i vilken:

Alla aktieägare eller samarbetspartner är utländska och all inkomst härrör från verksamhet som skapas utanför norra Cypern.

Finansdepartementet kan vid utfärdande av tillstånd för registrering av offshore-enheter enligt valutakontrolllagen införa ytterligare villkor beroende på typen av offshore-verksamhet. Lägsta villkoren är:

Offshore-bolaget kommer inte att bedriva någon form av handelsverksamhet inom norra Cypern.
Finansiering från lokala källor är förbjuden
Alla lokala utgifter måste uppfyllas från medel som importeras från externa källor.
Reviderade bokslut måste lämnas till finansdepartementet.
Bolagets aktier kommer alltid att vara fördelaktigt av utländska medborgare.

Offshore-aktiviteter
Nordkypros offshore-enheter är fria att utföra ett brett spektrum av aktiviteter, med förbehåll för bestämmelserna i deras bolagsordning och villkoren i deras Exchange Control-tillstånd.

Former av företagsorganisation
Lagar och föreskrifter för upprättande och administration av offshore-enheter är desamma som för lokala organisationer. Utländska investerare är emellertid skyldiga att få Finansministeriets godkännande enligt valutakontrolllagen.

Företag
Ett företag är en särskild legitim person som skapas för att skilja det juridiska ansvaret för affärer (eller någon annan verksamhet) från personliga angelägenheter för de personer som äger eller driver verksamheten.

Bolagsrätten i norra Cypern, som i hög grad liknar den brittiska aktiebolagslagen 1948, och alla företag är skyldiga att registrera sig hos en bolagsjurist.

Privata företag behöver två eller flera grundare, är begränsade till femtio aktieägare (förutom anställda eller tidigare anställda), kan inte erbjuda aktier för offentligt tecknande och införa restriktioner för överlåtelse av aktier.

Undantagna privata företag omfattas av samma regler som andra privata företag, förutom att de inte är skyldiga att lämna in finansiella rapporter med företagsregistratören. Aktier i befriade privata företag får inte innehas av ett utländskt registrerat bolag eller en företagsorganisation. Endast registrerade innehavare av aktier kan ha något intresse för bolagets värdepapper.

Offentliga företag behöver 7 eller fler grundare, kan söka offentligt teckning av aktier och inte begränsa aktieöverföringar.

I samtliga fall måste aktier registreras (inte tillåtet aktieägare). Aktier kan vara vanliga eller föredragna med olika rösträtt och kan betalas kontant eller annat belopp. Det slutliga ansvaret för att bedriva ett företags verksamhet ligger hos styrelsen, valda av aktieägarna, även om det faktiska uppförandet av verksamheten i allmänhet är i händerna på verkställande direktörer / chefer.

En bolagsstämma måste hållas en gång per år (årsstämman), även om särskilda bolagsstämma kan kallas. Följande information krävs för registrering av ett företag:

Namn på bolaget, godkänt av företagsregistratören. Memorandum och bolagsordning, på turkiska. Memorandumet beskriver omfattningen av de avsedda företagsaktiviteterna och artiklarna innehåller medlemmarnas rättigheter, reglerna för företagets interna ledning, styrelsens uppgifter etc.

Namn och adress till abonnenter (första aktieägare);
Namn och adresser till bolagsekreteraren och styrelseledamöterna.

Enligt lagen om Offshore Entities kräver finansministeriet att det minsta inbetalda kapitalet för offshoreföretag är 5 000 US-dollar. Det finns också minimikapitalkrav för lokalt inkorporerade Offshore banker som är 500 000 US $. Minsta antal aktieägare som krävs för Offshore Banking Units är 10. Styrelsen för offshore bankenheter får inte vara mindre än två.

Som nämnts ovan föreskriver bolagslagen minst två aktieägare. Om en medlem önskar att hålla 100% av ett bolag eller att företaget önskar att vara ett helägt dotterbolag till en annan, kan en lokal eller utländsk nominat användas som andra ledamot, vanligtvis med en aktie.

Nominerade eller förtroendeföretag kan också användas när anonymitet krävs. I samtliga fall bör fullständig offentliggörande av alla goda ägare av aktien göras till Finansdepartementet. Sådan information är strikt konfidentiell.

Ett privat företag måste ha minst en direktör, medan ett offentligt företag måste ha minst två styrelseledamöter. Det finns inga krav på medborgarskap eller bosättning.

Ett företag som är beläget utanför norra Cypern kan etablera en filial på norra Cypern. Inom en månad efter att en filial har upprättats måste bolaget överlämna följande handlingar till bolagsjurist:

Dess stadga i bolagsordningen och bolagsordningen
Namn, adresser, nationalitet och ockupation av dess styrelseledamöter;
Beslut av sina företrädare i norra Cypern.

Partnerskap kan vara generellt eller begränsat. I ett allmänt partnerskap är varje partner solidariskt ansvarig för de övriga partnerna för alla företagets skulder och skyldigheter. I ett aktiebolag är det minst en generell partner med obegränsat ansvar och en eller flera begränsade partner som inte är ansvariga utöver det kapital som de har överenskommit att bidra med.

Antalet partner kan inte överstiga tjugo. Ett företag kan vara en allmän eller begränsad partner i ett partnerskap. Parternas relationer mellan dem kan regleras genom ett partnerskapsavtal. Ett sådant avtal behöver inte registreras.

Fördelar med norra Cypern

1. REGERINGSPOLITIK

Regeringen främjade aktivt den fortsatta utvecklingen av norra Cypern som ett internationellt finansiellt och kommersiellt centrum. Regeringens föreslagna avsikt är att liberalt tolka befintlig lagstiftning och införa lagstiftning så att offshore-företag kan fungera effektivt inom en gynnsam miljö som är förenlig med sunda principer.

Samtidigt antas nya åtgärder för att förbättra infrastrukturen och kvaliteten på tjänsterna till offshore-enheter. Det finns praktiskt taget ingen byråkrati. Uppehålls- och arbetstillstånd för utstationerade personal utfärdas självklart.

2. KONFIDENSIELLITET

Anonymen hos de fördelaktiga ägarna av offshore-enheter är säkerställd genom användandet av nominerade. Eventuell information som lämnas till Finansdepartementet, inklusive namnen på ägare och finansiell eller annan information om bolaget och dess ägare, är strikt konfidentiell.

3. Undantag från växlingskontroll

Offshore-enheter och deras utstationerade personal är befriade från valutakontrollrestriktioner i sina förbindelser med utländska medborgare och har rätt att upprätthålla fritt överförbara bankkonton i valfri valuta i norra Cypern och utomlands.

4. TULLFRI VAROR

Offshore-enheter som har etablerat sig som kontor i norra Cypern och deras ex-patriata personal som bor i norra Cypern kan importera eller köpa lokalt, kontor och hushållsutrustning och bilar som är fria från tullar. Möbler är undantagna från koncessionerna.

5. GEOGRAFISK PLATS

Den geografiska platsen för norra Cypern vid korsningen av Europa, Asien och Afrika är ett idealiskt läge, inte bara för regionala men även för internationella operationer. Positionen i norra Cypern i tidszonerna möjliggör fullbordandet av verksamheten mellan Fjärran Östern, Europa och Amerika samma dag.

6. SKATT INCENTIVES:

FÖRETAGSSKATT:
Nettoresultatet från offshore-verksamheten, efter avdrag för rörelsekostnader och kapitaltillägg för anläggningstillgångar, är föremål för en reducerad skattesats eller är helt befriad från skatt. Nettoresultatet för offshoreföretag som ingår i norra Cypern är undantagna från skatt.

Företag som förvaltas och kontrolleras från norra Cypern betalar USD 5 000 per år. Dessa företag betalar endast de fasta belopp som anges ovan med inga andra företagsskatteskulder. Offshore Banks betalar 2% av deras nettoresultat som företagsskatt. De normala skattesatserna för lokala företag är 25% Korporationskatt och 15% inkomstskatt.

b. UTDELNING:
Utdelningar som betalas av offshoreföretag är inte föremål för källskatt eller andra skatter. Utdelningar som betalas av lokala företag är föremål för källskatt.

c. RÄNTOR:
Det finns inga reserveringar eller andra skatter på räntor som betalas av offshoreföretag och på räntor som uppstår på utländska medel som deponeras hos en lokal bank.

d. ÖVRIGA SKATTER:
Offshore-enheter är undantagna från socialförsäkringsavgifter på ersättningar till utländska anställda. även från skatt på realisationsvinster vid försäljning av tillgångar utanför norra Cypern. Vidare är aktier som innehas i ett offshoreföretag undantagna från fastighetsskatt.

e. ANSTÄLLDA:
Anställda av offshore enheter, är skattskyldiga till nedsatta skattesatser, vilket är 50% av den normala skatt som ska betalas.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*